Ingen filmsatsing i forslag til Statsbudsjett

Publisert 12.10.2017

Nordnorsk Filmsenter får en reduksjon på NOK 300 000 i forslag til Statsbudsjett. Den store vinneren blant filmsentrene er Filmkraft Rogaland.

Det samlede tilskuddet til regionene er fordelt slik (sammenlignet med 2017 og 2016 bevilgningene):

Fordeling.jpg#asset:1096

 Tilskuddet til de tre Filmfondene øker med  0,5 mill  til 20,8 mill som fordeles med samme modell som sist.

Her er sitater fra regjeringens egne målsettinger og dokumenter : 

"Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig"

Filmmeldinga 2015:

"Det er vesentlig for regjeringen at filmpolitikken bidrar til å styrke filmmiljøer i regionene"

"Det legges til rette for sterkere regionale filmmiljøer."

Kommentar
Regionene fikk i år en økning på 2,2%, som er under regjeringens inflasjonsmål. Dette kan IKKE kalles en satsing på regionene, men en reduksjon i satsingen. Det er skuffende at regjeringa ikke følger opp sin egen filmmelding, og regionene må slåss samlet for å få en større andel av filmmidlene. 2016 og 2017 har vært rekordår på flere områder for filmproduksjonen utafor Oslo, men dette får vi ingenting igjen for i budsjettet for 2018. Filmer initiert hos lokale filmsentre har vært på kinoer landet rundt og har vunnet priser i inn- og utland. Om Regjeringen tror at dette er noe som bare har skjedd tar de feil. Bak disse suksessene ligger det en langsiktig satsing, og om den skal kunne opprettholdes må Regjeringen ta sin egen filmmelding på alvor og satse på regionene. 

Ta kontakt med en Stortingspolitiker, gjerne medlem av Kulturkomiteen, og be dem om å lese Filmmeldinga (Meld. St. 30 (2014–2015) En fremtidsrettet filmpolitikk)