Tilskudd

Nordnorsk Filmsenter har ulike tilskuddordninger som skal bidra til å utvikle den audiovisuelle bransjen i Nordland, Troms og Finnmark. Hva vi støtter og ikke støtter samt hvilke krav som stilles, hvordan man søker osv. fremgår av oversikten under.

Nedenfor finner du noen eksterne lenker hos Norsk Filminstitutt som kan være nyttige under arbeidet med søknaden.

Alle søknader leveres via søknadssystemet regportal.no.

Alle søknader til Nordnorsk Filmsenter behandles først av administrasjonen, produksjonstilskudd innstilles av filmkonsulenten og godkjennes av styret. Administrasjonen består av mennesker som gjør vurderinger av prosjektets kvalitet og betydningen for filmmiljøet i landsdelen. Dette er vurderinger som alltid vil kunne diskuteres, og det finnes derfor en mulighet for å påklage avgjørelsene. Det er nærmere beskrevet i avsnittet SAKSGANG.

Nordnorsk Filmsenter skal bidra til økt likestilling i filmbransjen. Det gjør vi gjennom egne kurs og ved innspill fra og i samarbeid med den øvrige bransjen. Vi oppfordrer kvinnelige filmskapere til å søke og driver moderat kjønnskvotering.

Komplette retningslinjer på norsk finner du her.
Dievaslaš njuolggadusat leat sámegillii dás.

Hva gir vi tilskudd til?

Produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentarfilm

Dette er vår største tilskuddsordning og vi tildeler ca NOK 6 mill per år.

Dette er en hel- eller delfinansiering av innspilling og ferdigstillelse av et prosjekt. Utgangspunktet er mottatt søknad med manuskript, prosjektbeskrivelse og ev. pilot.

Produksjonstilskudd er for prosjekter som er ferdig bearbeidet frem til produksjonsbeslutning. En kortfilm er definert til å ha visningstid under 60 minutter. Det er ingen tids- eller formatbegrensninger på dokumentarfilmer. Det betyr at vi også kan gi tilskudd til dokumentarserier.

Produksjonstilskudd kan bare søkes av produksjonsselskap organisert som aksjeselskap, med unntak for produksjoner med totalbudsjett på mindre enn NOK 1 mill.. Samlet tilskuddsbeløp fra Nordnorsk Filmsenter til en og samme produksjon kan ikke overstige NOK 600 000.

Det er fire søknadsfrister for produksjonstilskudd, 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det er styret i Nordnorsk Filmsenter som vedtar produksjonstilskuddene, og behandlingstiden er ca. fem uker.

Utviklingstilskudd til dokumentarfilm

Med utgangspunkt i et manuskript eller en prosjektbeskrivelse kan det gis tilskudd til en videreutvikling av prosjektet fram til en eventuell produksjonsbeslutning kan fattes. Utviklingstilskudd kan gis til prosjekter uavhengig av utviklingsstadium.

Tilskuddsordningen skal videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Vi anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon. Et utviklingstilskudd kan gjerne omfatte produksjon av pilot/trailer, men det er ikke et krav. Vi kan tildele utvikling i flere stadier, og samlet utviklingstilskudd kan ikke overstige NOK 250 000.

Utviklingstilskudd for dokumentarfilm er primært rettet mot produsenter, men profesjonelle innen andre fagfunksjoner kan søke. Tilknytning til produsent anses som en fordel.

Se faktabokser for frister. Behandlingstiden er maksimalt fire uker.

Utviklingstilskudd til kortfilm

Det kan gis tilskudd til utvikling av kortfilm og animasjonsfilm. MERK: For utvikling av manus til kortfilm har vi egen søknadsfrist, med maks støttebeløp på NOK 25.000. Manusutvikling kan søkes av enkeltpersoner.

Til animasjon kan det også søkes om tilskudd til utarbeidelse av skisser og tester; vi kan tildele utvikling i flere stadier, og samlet utviklingstilskudd kan ikke overstige NOK 250 000. Søknader over 25.000 søkes på ordinær utvikling, se faktabokser for frister.

Søknader om utvikling av manus har 2 årlige frister. Behandlingstiden er maksimalt fire uker.

Utviklingstilskudd til spill

Det kan gis tilskudd til utvikling av spill rettet mot barn og unge. Du kan søke utvikling i flere stadier, men samlet utviklingstilskudd kan ikke overstige NOK 250 000.

Se faktabokser for frister. Behandlingstiden er maksimalt åtte uker.

Distribusjonstilskudd

Vi har en liten sum som vi hvert år gir til ferdige produksjoner som skal ut i distribusjon. Tilskuddet gis til produsenten og er rettet mot filmer som har en spesifikk og gjerne utradisjonell distribusjonsstrategi. Maksimalt søknadsbeløp er NOK 50 000.

Reisetilskudd og stipend; kompetansehevende tiltak

Det gis reisetilskudd som skal dekke deltakeravgift, reise og opphold til kurs og kompetansehevende tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan, og til deltakelse på festivaler. Støtte til festivaldeltakelse gis i første rekke til produsenter og regissører av filmer som er plukket ut til festivaler. Søknaden skal være innsendt før reisen/tiltaket starter. Stipend og reisetilskudd er forbeholdt filmarbeidere bosatt i Nord-Norge.

Søknader innenfor ordningen blir fortløpende behandlet, med søknadsfrist kl 13:00 to døgn før tiltaket starter. Behandlingstiden er maksimalt fire uker.

Mentortilskudd

Dette er en egen del av stipendordningen der vi setter av en sum slik at man kan søke tilskudd til å skaffe seg en mentor innen et spesielt fagområde. Vi prioriterer søknader fra produsenter og klippere, men andre fagfunksjoner kan også søke. Maksimalt søknadsbeløp er NOK 25 000.

Kompetansehevende tiltak

Nordnorsk Filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen. Dette gjøres gjennom egne kurs og verksteder. Vi oppfordrer bransjen til å komme med forslag/innspill til temaer og kursholdere.

Søknader om kompetansehevende tiltak blir løpende behandlet. Behandlingstiden er maksimalt fire uker.

Tilskudd til tiltak for unge talenter

Nordnorsk Filmsenter skal også finne, skape og utvikle unge filmtalenter, både ved eget initiativ og i samarbeid med eksisterende aktører i regionen. Vi ønsker å være et kunnskapssenter for filmområdet til støtte for den audiovisuelle infrastrukturen i regionen. Tilskudd til tiltak for unge talenter kan søkes av personer og organisasjoner som driver arbeid rettet mot utvikling av filmtalenter i Nord-Norge.

Tilskudd til filmkulturelle tiltak

Dette tilskuddet skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og kan gis til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler. Nordnorsk Filmsenter kan gi tilskudd til arrangementer i Nord-Norge og på Svalbard etter ordningens § 4.


Hva gir vi ikke tilskudd til?

Vi gir ikke tilskudd til spillefilm, drama-serie for TV, oppdragsfilm, reklamefilm, studentfilm(som er del av et studium) eller musikkvideo.

Hvem kan søke?

Utviklings- og produksjonstilskudd fra Nordnorsk Filmsenter retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Nord-Norge. Under finner du en beskrivelse av hvem som kan søke de ulike tilskuddene.

Nordnorsk Filmsenter støtter ikke skoleproduksjoner. Det vil si filmer som er knyttet til en filmutdanning.

Offentlige institusjoner eller kringkastingsselskaper kan heller ikke søke produksjons- eller utviklingstilskudd.

Produksjonstilskudd til film kan søkes av selskaper registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret under næringskode 59.110 – Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer, og må være et selskap som har film- og videoproduksjon som sitt hovedformål.

I tillegg må prosjektet eller nøkkelpersoner i prosjektet ha tilknytning til vår region. Hvor sterk tilknytning prosjektet har til regionen vil ha betydning i vurderingen av søknaden, og kriteriene som legges til grunn for vurdering av tilhørighet er i prioritert rekkefølge disse:

 1. Produsenten er registrert med hovedkontor i landsdelen
 2. Manusforfatter og/eller regissør er bosatt i landsdelen
 3. Prosjektet har stor påvirkning på utvikling av bransjen gjennom andre fagfunksjoner og ringvirkninger. Eksempler på ringvirkninger er fagfunksjoner på internasjonalt nivå, nettverksbygging og internasjonalt potensial.

Utviklingstilskudd for dokumentarfilm, kortfilm og spill er primært rettet mot produsenter, men profesjonelle innen andre fagfunksjoner kan søke. Tilknytning til produsent anses som en fordel, og prioriteringen er den samme som for produksjonstilskudd.

Distribusjonstilskudd kan søkes av de samme som er beskrevet under produksjonstilskudd.

Stipend, reisetilskudd og mentortilskudd kan søkes av filmarbeidere med bostedsadresse i Nord-Norge. Midlertidig opphold utenfor landsdelen, f.eks ved skolegang er ikke diskvalifiserende, men filmarbeidere som har flyttet fra landsdelen og ikke har sitt virke her vil ikke bli prioritert.

Tiltak for unge talenter kan søkes av personer og organisasjoner som driver arbeid rettet mot utvikling av filmtalenter i Nord-Norge.

Krav til søknaden

Alle søknader og vedlegg leveres elektronisk via regportal.no. Eventuelt audiovisuelt materiale skal oppgis som linker til web-sider.

Søknad om utviklingstilskudd

 • Idéskisse/synopsis/treatment (maks 3 A-4 sider)
 • Kort beskrivelse av prosjektet og målet med utviklingen, finansieringsplan(m/bekreftet finansiering), fremdriftsplan, nøkkelpersoner i stab (maks 2 A-4 sider levert i ett dokument)
 • Kalkyle for prosjektet (må leveres på NFIs standard kalkyleskjema som du kan laste ned her)
 • CV for produsent, regi og manus
 • Filmrett (dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet)


Søknad om produksjonstilskudd

 • Ferdig utarbeidet manuskript/treatment
 • Reginotat (maks 1 A-4 side)
 • Kort beskrivelse av prosjektet og målet med produksjonen, finansieringsplan(m/bekreftet finansiering), fremdriftsplan med antatt ferdigstilling av prosjektet, nøkkelpersoner i stab, visnings- og distribusjonsplan, navn på regnskapsfører og evnt. revisor (maks 3 A-4 sider levert i ett dokument)
 • Kalkyle for prosjektet (må leveres på NFI-standard, kan lastes ned her)
 • CV for produsent, regi og manus (maks 1 A-4 side per CV)
 • Likviditetsplan med spesifikasjon av egenfinansiering
 • Filmrett (dokumentasjon på at produksjonsselskapet innehar de nødvendige rettigheter til prosjektet)

Krav til produksjonsselskapet

Etter at tilsagn om produksjonstilskudd foreligger, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript, bemanning og/eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette på forhånd skriftlig forelegges og godkjennes av Nordnorsk Filmsenter.

Uten skriftlig godkjenning fra filmsenteret, vil slike endringer anses som mislighold. Endringssøknaden må følges av ny kalkyle og finansieringsplan.

Budsjettendringer på inntil 20 % behandles administrativt, større endringer skal godkjennes av styret.

Produksjonsselskapet plikter ved behov å holde Nordnorsk filmsenter løpende orientert om prosjektets fremdrift.

Produksjonsselskapet har ansvar for formuesforvaltning og regnskapsføring. Produksjonsselskapet plikter å gjøre regnskapsfører og ev. revisor kjent med disse retningslinjene og instruks for føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner (her).

Produksjonsselskapet plikter videre å oppbevare regnskapet i ti år, jf. regnskapsloven § 11, og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Nordnorsk Filmsenter.

Det skal føres prosjektregnskap for produksjonen. Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader og inntekter (finansiering). Eventuelle egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

Produksjonsselskapets egenfinansiering skal dokumenteres.

Rapportering skal gjøres iht. det inngåtte tilskuddsbrevet, og regnskapet skal enkelt kunne sammenholdes med budsjettet.

De regionale kostnadene(penger brukt på personer/utstyr/kompetanse hjemmehørende i Nord-Norge) skal spesifiseres i budsjett og regnskap.

Tilskudd på over NOK 200 000 skal revideres, tilskudd på inntil NOK 200 000 skal signeres av regnskapsfører.

Saksgang

Tilskudd gis etter søknad.

Det er fire årlige søknadsfrister for produksjonstilskudd; 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Produksjonssøknadene behandles og innstilles av administrasjonen ved Nordnorsk Filmsenter etter fristens utløp. Vedtak om produksjonstilskudd/avslag fattes av styret i Nordnorsk Filmsenter, etter innstilling fra administrasjonen. Behandlingstiden er ca 6 uker.

Det er 6 årlige søknadsfrister for utviklingstilskudd; 10. januar, 30. mars, 30. mai, 10. august, 30. september og 30. november

Utviklingssøknadene behandles og vedtas av administrasjonen. Inntil 4 ukers behandlingstid.

Alle andre tilskuddsformer har løpende saksbehandling, behandles administrativt og rapporteres til styret. Merk at det er inntil 4 ukers behandlingstid. Nordnorsk Filmsenter gir ikke støtte til allerede påløpte utgifter.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse for Nordnorsk Filmsenters saksbehandling.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser § 28 og § 29 påklages innen 3 uker fra dette brevet er mottatt. Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda).

Klage sendes til Nordnorsk Filmsenters styre, som, jf. Forvaltningsloven § 33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda.

Søknadsfrister

Produksjonstilskudd: 4 årlige søknadsfrister
1. februar kl 23:59
1. mai kl 23:59
1. august kl 23:59
1. november kl 23:59

Utviklingstilskudd: 6 årlige søknadsfrister
10. januar kl 23:59
30. mars kl 23:59
30. mai kl 23:59
10. august kl 23:59
30. september kl 23:59
30. november kl 23:59

Filmkulturelle tiltak: innen kl 13:00 4 uker før tiltaket starter

Lansering/distribusjon: innen kl 13:00 2 uker før tiltaket starter

Øvrige søknader behandles fortløpende, med frist for innsending innen kl 13.00 to døgn før tiltaket/reisen starter.

Merk at det er inntil 4 ukers behandlingstid, og at Nordnorsk Filmsenter ikke gir støtte til allerede påløpte utgifter.

Søknader som blir mottatt etter fristens utløp blir ikke behandlet.

Søknadsskjema

Alle søknader sendes inn via regportal.no., der søker må opprette brukerprofil.

Søknadsfrister:

Produksjonstilskudd: 4 årlige søknadsfrister
1. februar kl 23:59
1. mai kl 23:59
1. august kl 23:59
1. november kl 23:59

Utviklingstilskudd: 6 årlige søknadsfrister
10. januar kl 23:59
30. mars kl 23:59
30. mai kl 23:59
10. august kl 23:59
30. september kl 23:59
30. november kl 23:59

Utvikling kort fiksjon:
1. mars kl 23:59
10. september 23:59

Filmkulturelle tiltak: innen kl 13:00 4 uker før tiltaket starter

Lansering/distribusjon: innen kl 13:00 2 uker før tiltaket starter

Øvrige søknader behandles fortløpende, med frist for innsending innen kl 13.00 to døgn før tiltaket/reisen starter.

Merk at det er inntil 4 ukers behandlingstid, og at Nordnorsk Filmsenter ikke gir støtte til allerede påløpte utgifter.

Søknader som blir mottatt etter fristens utløp blir ikke behandlet.

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk